Luk

BETINGELSER OG VILKÅR

Brugerbetingelser

Betingelser for Brugere

Disse almindelige forretningsbetingelser for brugerne (herefter Forretningsbetingelser) fastlægger de betingelser og vilkår, som er gældende for alle brugere af Mover Systems ApS (herefter Mover). Undtagelser fra disse Forretningsbetingelser kan være fastsat i individuelle aftaler, som til enhver tid vil have forrang overfor disse Forretningsbetingelser.

Disse Forretningsbetingelser er gældende fra den 15. april 2016.

1. UDBYDER AF TJENESTEN

Udbyderen af tjenesten er:

Mover Systems ApS
Adelgade 12, 1. sal
1304 København K 
E-mail: support@usemover.com.
CVR-nr.: 37 37 56 75

2. Tjenesten

2.1 Mover er en online platform og applikation, der formidler kontakt mellem brugere (herefter Brugeren / Brugere) og partnere (herefter Partneren / Partnere), således at Movers Brugere kan få transporteret varer i Danmark.

2.2 Formålet med Movers tjeneste er at sikre, at Brugeren af platformen kan få transporteret varer ved hjælp af følgende transportmidler:

 1. Personbil,
 2. Varevogn eller
 3. Liftvogn.

2.3 Anvendelsen af et af de ovenstående transportmidler vælges af Brugeren selv, og Brugeren er ansvarlig for, at varerne kan transporteres i det valgte transportmiddel. Såfremt varerne er for store i forhold til det af Brugeren valgte transportmiddel, er Partneren berettiget til at nægte at medtage varerne. Brugeren vil i sådanne tilfælde blive pålagt at betale startgebyret.

2.4 Partnerne skal, inden de får retten til at transportere varer, gennemgå Movers godkendelsesprocedure i henhold til betingelser for Partnere (herefter Partnerbetingelserne). Partnere, som er blevet godkendt af Mover, bliver herefter tillagt de rettigheder og forpligtelser, som følger af Partnerbetingelserne.

2.5 Movers platform gør det muligt for Brugeren at sende en anmodning til Partnere, som herefter kan acceptere transporten. Når Partneren har accepteret den pågældende transport, sker der udveksling af oplysninger, herunder navne på både Partner og Bruger, køretøjets art, placering i realtid, adresse, med videre.

3. REGISTRERING SOM BRUGER

3.1 Personer, der ønsker at registrere sig som Brugere og anvende Movers online platform og applikation, skal afgive følgende oplysninger:

 1. Navn,
 2. Kreditkortoplysninger og
 3. Mobiltelefonnummer samt e-mail.

3.2 Brugere skal være minimum 18 år for at blive registret hos Mover.

3.3 Personer, som har registreret sig på Movers platform som Brugere, modtager en personlig konto med en adgangskode.

3.4 Registreringen hos Mover er personlig og må ikke anvendes af andre end Brugeren.

4. TRANSPORT AF VARER

4.1 Movers platform og applikationen giver Brugeren mulighed for at sende en anmodning om transport til en Partner. Brugeren kan sende en anmodning om transport her og nu, eller Brugeren kan indtaste dato og tidspunkt for den ønskede transport.

4.2 Mover yder en rent formidlende indsats for at bringe Brugeren i kontakt med en Partner ved at sende Brugerens anmodning til Partnere i området. Afhentning af Brugerens varer på det ønskede tidspunkt forudsætter, at en Partner accepterer anmodningen.

4.3 Partneren har efter eget skøn ret til at acceptere eller afvise en anmodning om transport.

4.4 Såfremt Partneren accepterer en anmodning, bestræber Mover sig på straks at sende en besked med oplysninger om Partneren til Brugeren, herunder Partnerens navn, køretøjets registreringsnummer, mærke, model og farve samt kundetjenestens vurdering, og kontaktinformation til Partneren. Kontaktinformationen giver Brugeren og Partneren mulighed for at kontakte hinanden ved behov. Det er dog ikke nødvendigt at etablere yderligere kontakt for gennemførelse af transporten, når denne er accepteret af Partneren. Movers platform og applikation giver Brugeren mulighed for i realtid at se, hvor Partneren befinder sig, når han er på vej til afhentningsstedet.

4.5 Når en Partner ankommer til opsamlingsstedet og er blevet sat i besiddelse af varerne, giver Partneren besked herom via applikationen. Brugeren vil samtidig få besked om, at varerne nu er samlet op og er i Partnerens besiddelse, og Brugeren kan følge Partneren via applikationen i realtid, ligesom Brugeren hele tiden kan følge den resterende leveringstid i applikationen.

4.6 Brugeren kan vælge, at varerne må stilles udenfor den påviste adresse. I så fald skal leveringen anses for at være sket, når varerne er placeret, og Partneren giver besked herom via applikationen. 

5. LEVERING

5.1 Når varerne anses for leveret til rette modtager, giver Partneren igen besked via applikationen.

5.2 Brugeren er forpligtet til at sikre, at Brugeren selv – eller en anden bemyndiget modtager af varerne – er til stede på den adresse, som Brugeren har anvist som rette leveringssted på tidspunktet for Partnerens ankomst. Dette gælder dog ikke, hvis Brugeren har givet samtykke til, at varerne må stilles udenfor, jf. pkt. 4.6 ovenfor.

5.3 Såfremt der ikke er en bemyndiget modtager til stede på den adresse, som Brugeren har anvist som rette leveringssted, skal Partneren forsøge at kontakte Brugeren med henblik på at aftale vilkårene for en alternativ levering. I denne situation vil Brugeren være forpligtet til at betale for de ekstra omkostninger, der er forbundet med en sådan alternativ levering. Dette gælder dog ikke, hvis Brugeren har givet samtykke til, at varerne må stilles udenfor, jf. pkt. 4.6 ovenfor.

5.4 Såfremt Partneren ikke kan komme i kontakt med Brugeren, er Partneren efter en venteperiode på leveringsstedet på ti minutter berettiget til at stille varerne ude foran på adressen. Ventetiden betales af brugeren. Herefter skal risikoen for varerne anses for overgået til Brugeren, og varerne er ikke længere omfattet af Movers forsikring i overensstemmelse med pkt. 11.

6. VARER, DER IKKE MÅ TRANSPORTERES

6.1 Brugeren må ikke anvende Movers transporttjeneste til transport af følgende varer:

 1. Ulovlige eller farlige varer, som eksempelvis sprængstoffer, farlige kemikalier, fyrværkeri, narkotika, våben, ammunition
 2. Gas og/eller luft under tryk, butan, metan, propan og andre flydende gasser, eller petrokemikalier og
 3. Varer, der skal anvendes til eller er opnået i forbindelse med ulovlige handlinger.

6.1 Såfremt en Bruger alligevel anvender Mover til transport af ovenstående varer, er disse varer ikke omfattet af Movers forsikring i overensstemmelse med pkt. 11, og Brugeren vil øjeblikkeligt blive ekskluderet fra Movers platform, ligesom Brugerens personlige profil kan blive slettet.

7. RATING AF PARTNERE OG EKSKLUSION

7.1 Mover anvender et ratingsystem, hvor Partneren bedømmes af Brugeren på en skala fra 1 til 5 stjerner, der repræsenterer Partnerens samlede præstation som følger:

 1. Utilstrækkelig
 2. Ringe
 3. Tilfredsstillende
 4. God
 5. Fremragende

7.2 Ved vurderingen af Partnerens samlede præstation kan Brugeren blandt andet lægge vægt på Partnerens:

 1. Ydelse
 2. Kundeservice
 3. Attitude
 4. Kørefærdigheder
 5. Punktlighed
 6. Andre relevante faktorer

7.3 Brugeren skal anvende Movers ratingsystem efter endt transportydelse, inden Brugeren igen kan anvende Movers tjeneste.

7.4 Brugeren bør bemærke, at en Partner, der ikke opretholder en løbende gennemsnitlig rating på 4.5 eller derover, vil blive vurderet af Mover, og Mover vil herefter træffe beslutning om, hvorvidt Mover ønsker at fortsætte samarbejdet med Partneren. Partneren vil blive ekskluderet fra Movers platform og applikation, såfremt Mover ikke ønsker at fortsætte samarbejdet.

8. RATING AF BRUGERE OG EKSKLUSION

8.1 Mover forbeholder sig retten til at etablere et ratingsystem, hvor Brugeren bedømmes af Partneren.

8.2 Såfremt et sådant system etableres og Brugeren ikke opretholder en tilfredsstillende rating, er Mover berettiget til uden varsel at eksludere Brugeren fra Movers platform og applikation.

8.3 Mover kan på et hvert tidspunkt ekskludere Partneren for yderligere brug af Movers platform og applikation uden krav på begrundelse.

8.4 En Bruger, der ekskluderes fra platformen og applikationen, skal straks underrettes af Mover.

9. PRIS OG GEBYRER FOR TRANSPORTTJENESTER BESTILT VIA MOVER

9.1 Tilmelding til og download af Movers applikation er gratis.

9.2 De til enhver tid gældende takster for transporttjenester findes på www.usemover.com. De gældende takster afhænger af det valgte transportmiddel, tidspunktet for afhentning samt tid og distance for transporten.

9.3 Som formidler af transporttjenesten kan Mover til enhver tid ændre eller opdatere disse takster, og det er Brugerens ansvar at holde sig informeret om de aktuelle takster for transporttjenesterne som bestilles via Movers platform eller applikation.

9.4 Som formidler af transporttjenesten forbeholder Mover sig ret til i perioder at indføre ændrede afregningsrater på baggrund af markedsføringstiltag.

9.5 Brugeren vil forinden en bestilling få et vejledende prisoverslag for transportens udførsel via applikationen.

9.6 Mover forbeholder sig ret til at indføre et gebyr for brug eller download af applikationen og / eller tjenesten. Såfremt Mover beslutter at indføre et sådant gebyr, vil Mover underrette Brugeren herom samt tillade, at Brugeren enten kan fortsætte med aftalen på de nye vilkår eller opsige denne.

9.7 Såfremt der ikke er en bemyndiget modtager til stede i forbindelse med levering, er Brugeren forpligtet til at betale de yderligere omkostninger, som dette medfører. Omkostningerne afhænger af den ekstra tid, som Partneren bruger, indtil levering har fundet sted, jf. pkt. 5.3 ovenfor.

10. BETALING

10.1 Mover vil på vegne af Partneren opkræve betaling for de transporttjenester, som Brugeren har modtaget fra Partneren.

10.2 Betalinger, der er foretaget, refunderes ikke.

10.3 Brugeren accepterer at ville betale for den gennemførte transporttjeneste, og i den forbindelse har Mover retten til at debitere Brugerens betalingskort, som Brugeren har angivet i forbindelse med registrering på Movers platform, inklusive eventuelle forsinkelsesgebyrer med videre.

10.4 Mover anvender en betalingstjenesteudbyder til at forbinde Brugerens betalingskort til Movers platform og applikation.

10.5 Behandlingen af betalinger i forbindelse med Brugerens brug af platformen eller applikationen vil, foruden disse Forretningsbetingelser, være genstand for betalingstjenesteudbyders og Brugerens betalingskortudsteders vilkår, betingelser og privatlivspolitikker. Mover er ikke ansvarlig for nogen fejl fra betalingstjenesteudbyders side. I forbindelse med anvendelsen af Movers platform eller applikation vil Mover få visse transaktionsoplysninger, som Mover alene vil anvende i overensstemmelse med pkt. 12.3 nedenfor.

11. ANSVAR, FORSIKRING OG ERSTATNING

11.1 Som Bruger af Movers platform og applikation bliver varerne forsikret fra det tidspunkt, hvor Partneren angiver at være i besiddelse af varerne, og til det tidspunkt, hvor levering har fundet sted, se pkt. 4.5 og 4.6.

Det gælder dog ikke enhver form for elektronik, kontanter, værdipapirer, smykker, juveler og ure, der er undtaget for forsikringsdækning og dermed ansvar for Mover.

11.2 Movers ansvar er begrænset til forsikringsdækningen, og der kan derfor ikke rejses krav mod Mover for tab eller forhold, der ikke er omfattet af forsikringen, jf. nedenfor.

11.3 Forsikringsdækningen afhænger af værdien af Brugerens varer og det valgte transportmiddel. Brugerens varer er forsikret med følgende maksdækninger og selvrisici

 1. Personbil: Maksimal dækning: Kr. 75.000 pr. transport med en selvrisiko på kr. 2.500.
 2. Varevogn: Maksimal dækning: Kr. 75.000 pr. transport med en selvrisiko på kr. 2.500.
 3. Liftvogn: Maksimal dækning: Kr. 75.000 pr. transport med en selvrisiko på kr. 2.500.

11.4 I forbindelse med skader på eller tyveri af Brugerens varer, skal Brugeren foretage en anmeldelse heraf til Mover straks og ikke senere en 6 timer efter varerne er meddelt leveret eller bortkommet ved tyveri. Skaden skal anmeldes ved anvendelse af Movers skadesanmeldelsesprocedure på [http://www.usemover.com%3c/a%3e.%3c/p]www.usemover.com.

11.5 Mover vil fradrage selvrisikoen, jf. pkt. 11.3 ovenfor, i det beløb, der udbetales til Brugeren i tilfælde af en dækningsberettiget skade påført under transporten.

11.6 Forsikringen dækker ikke tab, der overstiger den maksimale dækning, som angivet ovenfor, uanset at varen har en højere værdi. Enhver form for indirekte tab er helt undtaget for dækning.

11.7 Forsikringen dækker ikke tab eller skade, der opstår som følge af Brugerens egen uagtsomhed. Ved uagtsomhed forstås eksempelvis manglende forsvarlig indpakning af varerne.

11.8 Tab, der opstår som følge af Partnerens forsinkelse, dækkes ikke af forsikringen, og Mover hæfter ikke for tab, som Brugeren lider som følge af en forsinkelse.

11.9 Brugeren kan ikke kræve erstatning for indirekte skader, herunder følgeskader, der opstår som følge af Partnerens transportydelse.

11.10 Forsikringen dækker ikke ansvar på skader på varer, der er omfattet af pkt. 6 i disse Forretningsbetingelser.

12. PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER

12.1 Mover indhenter og behandler en række personfølsomme oplysninger om Brugeren, blandt andet i forbindelse med registrering af Brugeren på Movers platform.

12.2 Brugeren afgiver i forbindelse med registrering udtrykkeligt samtykke til, at Mover behandler og opbevarer personfølsomme oplysninger i overensstemmelse med lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

12.3 Brugeren giver også udtrykkeligt samtykke til, at Mover videregiver visse oplysninger til Partneren, når Partnerren har accepteret en transport.

12.4 Behandling af personfølsomme oplysninger foretages i overensstemmelse med god databehandlingsskik i henhold til Persondataloven.

12.5 Mover videregiver ikke oplysninger om Brugeren til en anden virksomhed til brug for markedsføring. Mover anvender ikke oplysningerne på vegne af en anden virksomhed i markedsføringsøjemed, medmindre Brugeren har givet sit udtrykkelige samtykke hertil.

13. MISLIGHOLDELSE

13.1 I tilfælde af, at Brugeren ikke overholder de forpligtelser, som følger af disse Forretningsbetingelserne, er Mover berettiget til straks at ekskludere Brugeren fra Movers platform og applikation samt slette Brugerens konto.

13.2 Der foreligger navnlig misligholdelse, der berettiger Mover til at ekskludere Brugeren fra Movers platform og applikation, såfremt:

 1. Brugeren udviser aggressiv, chikanerende eller nedværdigende opførsel.
 2. Brugeren ikke overholder gældende lovgivning, herunder navnlig straffeloven, våbenloven og lov om euforiserende stoffer.

13.3 Mover skal straks efter en eksklusion underrette Brugeren herom gennem Movers platform, applikation eller på anden vis. Mover er dog ikke forpligtet til at begrunde eksklusionen.

13.4 Brugeren kan til enhver tid opsige sin profil på Movers platform og applikation og kræve, at Mover sletter alle oplysninger om Brugeren, som ikke kræves opbevaret ved lov.

14. GAVEKORT OG RABATKUPONER

14.1 Mover kan tilgængeliggøre gavekort eller rabatkupon, der anvendes som vederlag til Partneren eller betaling til Mover eksempelvis i forbindelse med gebyrer. Et gavekort kan anvendes til helt eller delvist at dække en betaling, mens en rabatkupon reducerer det beløb, som Brugeren skal betale ved en bestemt handel.

14.2 Gavekort eller rabatkuponer reducerer ikke det vederlag, som Partneren oppebærer, da differencen mellem beløbet før og efter anvendelsen af gavekort eller rabatkupon refunderes af Mover.

14.3 Gavekort eller rabatkuponer kan ikke erstattes ved tab eller tyveri og kan ikke anvendes efter en eventuel udløbsdato.

15. ANSVARSFRASKRIVELSER OG SKADELØSHOLDELSE

15.1 Anvendelse af Movers platform og applikation sker på Brugerens eget ansvar.

15.2 De oplysninger og anbefalinger, som Brugeren modtager på Movers platform eller applikation, er alene beregnet til generelle informationsformål og udgør ikke rådgivning.

15.3 Brugeren skal holde Mover skadeløs for så vidt angår tab eller udgifter, der opstår i forbindelse med Brugerens misligholdelse af Forretningsbetingelserne eller overtrædelse af gældende lovgivning.

15.4 Mover er ikke ansvarlig for følgende:

 1. Upræcist indhold eller fejl i Movers platform eller applikation, eksempelvis tastefejl eller utilsigtede funktioner.
 2. Person- eller tingsskade, der opstår på et tidspunkt, hvor varerne ikke anses for at være i Movers besiddelse, se pkt. 4.5.
 3. Partneres eller andre Brugeres adfærd eller handlinger ud over, hvad der er dækket af forsikringen, jf. pkt. 11.

16. ÆNDRING AF FORRETNINGSBETINGELSERNE

16.1 Mover kan til enhver tid ændre disse betingelser samt nedlægge tjenesten ved at give meddelelse til Brugeren, eksempelvis gennem Movers platform eller applikation.

16.2 I tilfælde af ændringer i disse Forretningsbetingelser vil Brugeren modtage besked herom, og Brugeren skal godkende de nye betingelser.

17. INTERAKTIONER MED TREDJEPART

17.1 Mover kan på platformen eller i applikationen placere hyperlinks til andre websteder eller applikationer, der ejes af tredjeparter og dermed er uden for Movers kontrol.

17.2 Sådanne tjenester kan have egne vilkår, forretningsbetingelser og politikker for behandling af personoplysninger, som er Mover uvedkommende.

18. LOVVALG OG VÆRNETING

18.1 Disse Forretningsbetingelser er undergivet dansk ret.

18.2 Enhver tvist, der udspringer af disse Forretningsbetingelser, skal indbringes for Købehavns Byret.